Pojmy v realitách

  • Jana Michalčík Adamová by Jana Michalčík Adamová
  • 2 roky dozadu
  • 0

Predávate byt, dom, pozemok, alebo inú nehnuteľnosť? Ešte nikdy predtým ste to nerobili a zrazu si uvedomujete, že ľudia s ktorými jednáte, používajú čudné skratky ako LV, BSM, IBV a podobne a vy strácate prehľad, pretože neviete  čo znamenajú?

Pripravila som si pre Vás stručný prehľad toho, s čím sa pri predaji nehnuteľnosti môžete stretnúť. 

Reality nehnuteľnosti – sú pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom. 

LVlist vlastníctva, základný doklad, ktorý poukazuje na vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam. List vlastníctva je uložený na príslušnej správe katastra. Tam Vám vedia za poplatok originál listu vlastníctva. Ak potrebujete len informačný list vlastníctva, viete si ho stiahnuť to stránky katastra.

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov).

Geometrická plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti.

Katastrálna mapa – je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla nehnuteľnosti a druhu pozemku.

Spoluvlastníctvo – vlastnícky právny vzťah viacerých osôb k tej istej veci. Rozlišujeme spoluvlastníctvo podielové a bezpodielové.

BSM – bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká iba medzi manželmi dňom uzatvorenia manželstva. Na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nemá kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Je podmienené vznikom a trvaním manželstva.

Podielové spoluvlastníctvo – pri podielovom spoluvlastníctve má každý spoluvlastník určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci, ktorý vyjadruje mieru účasti každého spoluvlastníka na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k celej veci.

DV – družstevné vlastníctvo

IS inžinierske siete ( plyn, elektrina, voda, kanalizácia …. )

OV –  osobné vlastníctvo

IBV – individuálna bytová výstavba

Compare listings

Compare